Onderzoeksthema's

De commissie draagt aan de hand van praktisch en fundamenteel onderzoek bij door verdieping van lokale, regionale en (inter)nationale vraagstukken. Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties bieden hierbij een helder kwantitatief en kwalitatief raamwerk voor een duurzame toekomst als vertrekpunt voor een een inclusieve, duurzame samenleving.

Verdere samenwerking tussen overheden, en/of met partners wordt gezien als essentieel voor het realiseren van de SDG’s. Partnerschappen zijn essentieel om de randvoorwaarden voor het behalen van de sdg-doelen te creëren.

 • Welke partnerschappen zijn zinvol?
 • Hoe kunnen ze het beste vormgegeven worden?
 • Hoe kunnen partnerschappen “duurzaam” zijn en blijven zodat beleidscoherentie op langere termijn geborgd wordt.

Hoe wordt bijgedragen aan een gezamenlijke regionale agenda met het bedrijfsleven (incl. landbouw), onderwijs- en kennisinstellingen en andere stakeholders op basis van de eigenheid en de sterke punten van de regionale economie en samenleving. En hoe verbind je deze quadruple helix met de SDG’s? 

Verbindingen zijn essentieel: zoals tussen economisch en sociaal beleid; tussen stad en ommeland; tussen afzonderlijke steden en (grens-)regio’s; tussen sectoren; met inwoners en hun initiatieven. 

 • Welke plek geef je aan kenniscirculatie, dat stimuleert immers innovatie. Met aandacht voor het beschikbare human capital én doelgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt?
 • Wat kunnen cross-overs tussen sectoren betekenen en samenwerking tussen complementaire sectoren en regio’s (ook buiten NL)?
 • En: welke (digitale) infrastructuur bevordert structureel de ontwikkelingen en economie in de regio?

In de voortschrijdende digitalisering van bestuur en samenleving valt een aantal algemene patronen op: aandacht voor menselijk contact en voor het vermijden van discriminatie, hogere eisen aan snelheid van handelen, aan netwerken van organisaties, aan het ontwerp van systemen (algoritmisering). Essentiele vraagstukken om ook de SDG’s sneller dichterbij te brengen.

 • Hoe zie je een bestendige samenwerking lokaal/regionaal vs nationaal en Europa?
 • Hoe is daarbij de directe democratische invloed optimaal?

Vanuit een breed duurzaamheidsperspectief raakt mobiliteit aan klimaat, energie(transitie), gezondheid, fysieke leefomgeving, gelijkheid (toegang tot duurzame mobiliteit), effecten op de arbeidsmarkt, infrastructuur, innovatie en verdienvermogen. 

De SDG’s helpen om aandacht te hebben voor veiligheid, toegankelijkheid, betaalbaarheid en om de positieve effecten van duurzame mobiliteit op onze bredere kwaliteit van leven zichtbaar te maken.

 

 • Hoe zou volgens jou de vraagstelling vanuit de verantwoordelijke overheden (en volksvertegenwoordiging) moeten luiden als het gaat om duurzame mobiliteit en verbindingen tussen Randstad en Noord-Nederland / Noordwest Europa?
 • Wat is de positie van regionale luchthavens post corona, met inachtname van SDG’s en klimaatdoelstellingen?
 • Hoe zie je de invulling post corona van duurzame arbeidsmobiliteit?

 

In het jaarbeeld toezicht sociaal domein wordt de transitie geschetst. Gemeenten (bestuur en volksvertegenwoordiging) worstelen ermee en inwoners zijn sceptisch. Het verplaatsen van het sociaal domein naar gemeenten, gepaard gaande met zgn ‘efficiencykortingen’ heeft stevige karrensporen getrokken in het landschap van het sociale domein. Nationaal “gooide” sociaal domein over de schutting naar lokaal. Lokaal worstelt, volksvertegenwoordigers kampen met zeer complexe materie en heeft soms al deels opgegeven en lokaal gooit het domein liefst weer terug over schutting naar het rijk.

 • Hoe worden taken in het sociaal domein gerealiseerd en tevens verbonden met de (sociale) SDG’s. 
 • Wat is nodig opdat lokale democratie daadwerkelijk kaderstellend wordt in deze transformatie?
 • Wat kunnen we voor dit onderwerp leren van goede voorbeelden elders (uit de EU)?
 • Heb jij een hele andere visie op hoe het georganiseerd kan worden buiten de huidige geformuleerde kaders en de SDG’s? Hoe dan?

Bijna een kwart van de SDG’s is gericht op de fysieke leefomgeving (zoals water, lucht, biodiversiteit en klimaat) of hebben indirect effect daar op (zoals landbouw, industrie, steden en duurzame consumptie en productie). Veel bestaande doelstellingen worden niet gehaald (voor laag tempo van verandering, ‘oud’ beleid bijvoorbeeld). Wezenlijk is een zo groot mogelijke en actieve participatie van partijen in de samenleving, zoals inwoners en bedrijven. Daarbij gaat het om helder vast te stellen wat we als samenleving bereiken willen als ook het hoe en het steeds goed beantwoorden van de vraag: bereiken we wat we samen willen. 

Een heldere en herkenbare langetermijnvisie kan deze partijen positief uitdagen en inspireren tot verdere actie en innovatie op hun eigen werkterrein, interessegebied of deskundigheid. In de uitvoering kan de overheid regionale/(inter-)nationale initiatieven, zoals de green deals en publiek-private partnerschappen voor ontwikkeling en duurzaamheid, actief faciliteren.

 • Hoe kunnen de verschillende overheden hun voorwaardenscheppende rol het beste vervullen en hoe blijven de volksvertegenwoordigingen daarbij goed aangehaakt?  
 • Wat is nodig om de verschillende partijen in de (regionale) samenleving positief uit te dagen en blijvend te inspireren tot verdere actie en innovatie op hun eigen werkterrein, interessegebied of deskundigheid?
 • Welke te maken keuzes vloeien voort uit (ondermeer) de SDG’s voor de (inter-)regionale leefomgeving (incl. cross-border)?
 • Wat is praktisch haalbaar op het terrein van voedselverspilling?
 • Wat is praktisch haalbaar om de milieudruk in de regio te minimaliseren met een landbouw die perspectiefvol blijft?
 • Hoe houd je de regio weerbaar tegen schokken en rampen?
 • Welke publiek private partnerschappen zijn in het kader van fysieke leefomgeving wenselijk en realistisch op regionale schaal (Noord Nederland, cross-border)?
 • Hoe zorg je dat keuzes èn democratisch gelegitimeerd zijn èn de jongste generaties bij deze keuzes betrokken zijn (en blijven)?

Suggesties

Het Calicocat Research Institute is constant zoekende naar nieuwe onderwerpen voor onze onderzoeken. Omdat ons team ernaar streeft om sociaal-maatschappelijk relevante onderwerpen te onderzoeken, staan we altijd open voor suggesties. Indien er een specifiek onderwerp is wat je graag onderzocht zou willen hebben, laat het ons weten door het onderstaande formulier in te vullen!

CaliCOcat staat voor het verbinden van publieke en private beleidsterreinen.  We omarmen diversiteit, we zoeken naar COherentie en stellen vraagstukken ter discussie. Daarnaast jagen we COcreatie bij publiek-private combinaties aan, waarbij de inwoner centraal staat.

Contact